TÍNH TRỪU TƯỢNG TRONG JAVA
Tính trừu tượng trong Java.   Tính trừu tượng trong Java. Ở các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các tính chất hướng đối tượng trong Java như đóng gói – Kế thừa – …
Kế thừa và đa hình trong java
Kế thừa và đa hình trong java Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về tính chất đóng gói trong java. Các bạn có thể xem lại tại đây. Trong bài học này chúng ta …
Đóng gói trong java – Encapsulation
Đóng gói trong java – Encapsulation Đóng gói trong java là tính ẩn giấu thuộc tính và phương thức của đối tượng, để cho bên ngoài tương tác với giá trị của các thuộc tính thì …